درباره

رسانه‎ی محلی میهن، یکی از رسانه های فعال محلی در هرات است که در حال حاضر نیز به پخش برنامه های مختلف (فرهنگی، اجتماعی، آموزشی، دینی، اقتصادی، تفریحی و سیاسی) پرداخته است.

این رسانه با توجه به معیارها و فرهنگ کشور، با در نظرداشت قوانین و مقررات افغانستان و با توجه به نیازهای جامعه‎ی اسلامی و فرهنگی ما، در سال 1394 نیز شروع به فعالیت های رسانه‎ای خویش نموده است.

1600x900-13920317101651