تفریحی

تفریحی: با توجه به نیازهای جامعه و قشر کودکان، نوجوانان، جوانان و کهن سالان اعمم از مرد و زن نیز برنامه های تفریحی رسانه «میهن» پلان ریزی شده است که شامل برنامه ها، فیلم ها، موسیقی و برنامه های ویژه کودکان، میباشد.

img_6986