اهداف

اهداف: رسانه ی محلی «میهن» در حال حاضر مشغول فعالیت ها و پیشبرد استراتژی خود می باشد که اهداف آن با توجه به قوانین و مقررات افغانستان، طبق فرهنگ و عنعنات کشورمان پیش رفته و هدف آن روی محور آموزش و فرهنگ و نیارهای مردم میچرخد.

img_6966