اجتماعی

بخش اجتماعی: شامل برنامه های متفاوت و ویژه ی هر قشر از جامعه می باشد، که در این بخش بیشتر به جنبه های آموزشی و برنامه های اجتماعی اشاره می شود.

11094347_689551324522754_3526717509854804401_n