معرفی

با توجه به اینکه رسانه  های خصوصی طيف وسيعی را تشکيل می‌دهند که البته بسيار مشکل است آن‌ها را در قالب نشريات آزاد و مستقل و غيروابسته تعريف کرد. هدف از راه اندازی آن‎ها نیز باید از زوایای مختلف بررسی شود و با توجه به نیازها و فرهنگ  مردم، استراتیژی آن معین شود.

رسانه‎ی محلی میهن، یکی از رسانه های فعال محلی در هرات است که در حال حاضر نیز به پخش برنامه های مختلف (فرهنگی، اجتماعی، آموزشی، دینی، اقتصادی، تفریحی و سیاسی) پرداخته است.

این رسانه با توجه به معیارها و فرهنگ کشور، با در نظرداشت قوانین و مقررات افغانستان و با توجه به نیازهای جامعه‎ی اسلامی و فرهنگی ما، در سال 1394 نیز شروع به فعالیت های رسانه‎ای خویش نموده است.

img_6982